Berkmann (ed.), Burkhard Josef

Prof. Dr. Dr. Burkhard Josef Berkmann lehrt Kirchenrecht (Theo- logische Grundlegung, Allgemeine Normen, Verfassungsrecht, Orientalisches Kirchenrecht) an der LMU München.